Listen

Prof. 聲gel Custodio Navarro S嫕chez

This language version doesn't exist
angel custodio

Professor associat del Departament de Dret Públic (Àrea de Dret Administratiu de la UIB). Extensió Universitària d’Eivissa i Formentera.

angel.navarro@uib.es

Formació acadèmica

  • Llicenciat en Dret (UIB, 1993). Especialista universitari en Dret urbanístic i ordenació del territori (UIB, 1999). Especialista universitari en Dret local (UIB, 2005).

Trajectòria professional

  •  Tècnic d’Administració General - Llicenciat en Dret (Ajuntament de Palma, Mallorca); 1999-2000.
  •  Lletrat del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (2000-...), encarregat de l’assessorament jurídic i de la secretaria de l’àrea d’urbanisme i d’ordenació territorial, dins l’anomenada CIU (Comissió Insular d’Urbanisme, 2000-2004) així com també de l’àrea de patrimoni històric (2004-2007), dins de l’actual CIOTUPHA (Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic). Secretari del Consell per al manteniment, conservació i defensa del Dret Foral d’Eivissa i Formentera (2005-2007; vocal des de 2008-2010). Assessor jurídic del Consell Assessor de Cultura Popular i Tradicional d’Eivissa i Formentera (2006-2007).
  •  Funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal: Secretari-Interventor (2006). Secretari habilitat estatal de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (Eivissa), 2007-2013.
  •  Vocal del Consell Assessor de Dret Civil propi d’Eivissa i Formentera (2010-2011) i 2011-..., convidat.
  •  Funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal: Secretari, categoria d’Entrada (2012). Secretari habilitat nacional del Consell Insular de Formentera, 2013-…

Trajectòria docent dins la UIB 

  • Professor associat de la UIB (2002-2009), dins el Departament de Dret Privat, a l’Extensió universitària d’Eivissa i Formentera. Ha impartit, en els Estudis d’Empresarials, l’assignatura d’Introducció al Dret.
  •  Professor associat de la UIB (2009-...), dins el Departament de Dret Públic, a l’Extensió universitària d’Eivissa i Formentera. Ha impartit, dins els Estudis de Dret, les assignatures de Dret Administratiu I i II (2009-2012), i des de llavors, imparteix l’assignatura optativa Dret Urbanístic i Ordenació del Territori.
  •  Ha participat, com a ponent, en cursos i jornades organitzades per la UIB en matèria de Dret Urbanístic i Ordenació del Territori, a Mallorca. I a Eivissa va dirigir i impartir classes en un curs organitzat per la UIB, a instància seua, sobre els Consells Insulars.  

Trajectòria docent (i paral·lela) fora de la UIB

Ha impartit, des de l’any 2000 la docència en diversos cursos, jornades i seminaris sobre Dret autonòmic balear, sobre Dret local, sobre Organització autonòmica i sobre Dret Administratiu, organitzats per l’INAP (en els cursos de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal); pel Govern de les Illes Balears (EBAP); pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera; per la FELIB, tant a Mallorca, com a Eivissa com a Formentera; per Sindicats de Funcionaris, a Eivissa i per la UNED, a Mallorca.  

Trajectòria de publicacions

Autor de treballs d’investigació jurídica, com ara Derecho Balear, inmigración y Turismo de masas en Calvià (guardonat en el Premi Rei en Jaume d’Investigació 1997, Ajuntament de Calvià, Mallorca, editat l’any 1998), i Desenvolupament sostenible a Calvià: la teoria, el mite, la realitat (1999, inèdit).

Col·labora amb la Revista Urbanística Práctica. Revista Mensual de Urbanismo (des de l’any 2002) i amb la Revista EL CONSULTOR de los Ayuntamientos y de los Juzgados (des de l’any 2004), on ha publicat diversos articles sobre la matèria urbanística i d’ordenació territorial balear –i concretament la pitiüsa- i sobre la legislació balear de patrimoni històric i de cultura popular i tradicional, amb esment especial de la realitat pitiüsa i de la tradició jurídica autòctona: La protecció jurídica de la cultura popular i tradicional de les Pitiüses (2003) i La protección jurídica de la cultura popular y tradicional. El ejemplo de las islas de Eivissa y Formentera (2004). També (2013) sobre protecció de dades de caràcter personal en l’àmbit de l’Administració local i sobre el desenvolupament dels actes municipals Plenaris i la protecció dels drets en joc.

També ha col·laborat en el llibre col·lectiu Comentaris a la Llei del patrimoni històric de les Illes Balears (2003) amb l’article sobre Els patrimonis especials.

És autor del llibre L’organització i les competències del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (2005), un resum del qual també s’ha publicat en la Revista Jurídica de les Illes Balears (RJIB) amb el títol La nova organització del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, amb tractament especial del règim juridicoadministratiu de Formentera (abans de 2007), amb diversos treballs sobre la qüestió, com ara La singularidad del municipio-isla de Formentera en el panorama normativo español de ordenación territorial y de régimen local, publicat a la Revista Urbanística Práctica, any 2002, i l’article Estatus jurídic de Formentera, publicat a la separata dedicada a la veu Formentera a instància de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera (2006). És autor del treball (2005) L’estatus jurídic de Formentera, illa i municipi (que inclou la ‘Proposta per la constitució/creació del Consell Insular de Formentera’, per ell redactada, i que s’ha inserit dins el llibre Proposta per a la creació del Consell de Formentera, 2006).

Així mateix també ha escrit sobre La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y las Illes Balears. Dins: Revista Urbanística Práctica, any 2007.

Una vegada creat el Consell Insular de Formentera (per la reforma de l’Estatut d’autonomia l’any 2007), és autor dels Comentaris a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Disposició transitòria 8a. Consell Insular de Formentera. Dins el llibre col·lectiu Comentaris a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (any 2008). A. Blasco Esteve, Director. Específicament, també ha escrit amb Torres Bonet, M, l’article El Consell Insular de Formentera a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. Dins: RJIB, núm. 6, 2008.

Darrerament ha participat amb dos articles en el llibre col·lectiu Comentarios a la Ley de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears (any 2015), a propòsit del règim competencial en la citada Llei i sobre les facultats relatives a l’ús i ordenació del sòl. A. Blasco Esteve i J. Munar Fullana, Directors.

Darrerament també ha estudiat (i conferenciat) sobre el Dret Civil propi de les Pitiüses i la seua relació amb la cultura i el patrimoni històric, material i immaterial, illencs, així com la protecció i la defensa efectiva d’aquest Dret, com a singularitat absoluta en el conjunt de l’arxipèlag.

En imprempta (març de 2015) té un article extens i global, de recull de tots els seus treballs anteriors, i de posada al dia, amb novetats, sobre Formentera (com a poder públic i com a territori únics), en tant que singularitat absoluta en el Dret autonòmic balear i en el conjunt del Dret públic espanyol.   

Col·labora, de manera esporàdica, amb la premsa periòdica de les Pitiüses a propòsit d’articles sobre qüestions relatives al Dret Públic i al Dret Privat, sobre la insularitat i sobre el fets diferencials propis de Formentera, així com sobre la Cultura i la idiosincràsia de les illes d’Eivissa i Formentera.

Així mateix, i pel que fa a la terra de naixença (Vélez Blanco, Almeria, 1970), amb la qual manté un contacte profund i permanent, sense perjudici del seu evident i sentit arrelament amb el que signifiquen la cultura, el paisatge, la idiosincràsia i la llengua de les Illes, és coautor del llibre col·lectiu Vélez Blanco (2012), de la col·lecció Pueblos de Almería, icol·labora des de 1994, amb Revista Velezana (de la comarca de los Vélez, Almeria) on ha publicat diversos treballs de caire històric, religiós, cultural, etnogràfic, antropològic, juridicoconsuetudinari, de creació literària dialectal, de reivindicació de la identitat fins i tot política de les terres d’Almeria (inclusivament el tractament jurídic del referéndum del 28 de febrer de 1980 a Almeria i les seues comarques), de memòria personal i d’investigació juridicolingüística, amb especial referència a la protecció jurídica del cabal idiomàtic identitari de tota la conca del Segura, inclòs el cabal lingüístic d’origen català propi d’aquell país (El estatuto jurídico del patrimonio lingüístico de la cuenca del Segura, dedicat a Hablas murcianas –dentro y fuera de la Región de Murcia- y valenciano/catalán –en la Región de Murcia-, 2006, dins el llibre col·lectiu Estudios sobre el Estatuto Jurídico de las Lenguas en España). I, l’any 2012, ha escrit sobre la vinculació lingüística de les Balears amb l’Aragó (a propòsit del català) i, el mateix, sobre la vinculació lingüística de la conca del Segura també amb l’Aragó (a propòsit de l’aragonès medieval i el dialecte murcià actual): Solidaridad con La Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de Lenguas de Aragón, desde la cuenca del Segura y desde las Illes Balears, territorios con los que Aragón comparte patrimonio lingüístico. Dins: El Ebro, Revista aragonesista de pensamiento.  

També col·labora amb d’altres col·lectius culturals de los Vélez i de la Axarquia (terres totes d’Almeria, la cultura, les parles i els trets bàsics de la qual diferencia clarament front al que és Andalusia) i de la ciutat de Múrcia, i, pel que fa a l’illa de Mallorca, ha col·laborat amb col·lectius culturals del municipi de Calvià, on visqué fins 1999 i es formà.