Listen

Prof. Dr. Eduardo Ramón Ribas

This language version doesn't exist
eduardo ramon ribas

Professor Titular

Dret Penal

eduardo.ramon@uib.es

Despatx DA-215

Tfn: 971 17 29 72.

Formació acadèmica

Doctor en Dret Públic (1999), és llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears (1993), Especialista Universitari en Criminologia (1992-1994) i en Dret Penal i Ciències Penals (1998-2000). Premi Extraordinari de Doctorat de Dret Públic corresponent al bienni 1999-2000.

Trajectòria investigadora

Ha publicats cinc monografies, quatre de les quals com a únic autor: El delito de lesiones al feto (Comares, Granada 2002); Violencia de Género y Violencia Doméstica (Tirant lo Blanch, Valencia 2008); La persona jurídica en el Derecho Penal (Comares, Granada 2009) y Minoría de Edad, Sexo y Derecho Penal (Aranzadi, Pamplona 2013). La cinquena monografia, com a coautor, és La protección frente a la Violencia de Género: tutela penal y procesal (Dykinson, Madrid 2010).

Ha participat en nombrosos llibres col·lectius i ha publicat diversos articles de la seva especialitat en revistes científiques. En total, té més de vuitanta publicacions.

Les seves línies d’investigació principal són les següents:

  • Dret penal sexual (“El concepto de intimidación en los delitos de agresiones sexuales”, 2003; “Los delitos de abusos sexuales a menores”, 2009; “La reforma de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual”, 2012; “Minoría de edad y mayoría de edad sexual”, 2012; Minoría de edad, sexo y Derecho Penal, 2013)
  • Violència de gènere (“Reflexiones sobre los delitos de violencia "doméstica" y violencia "de género", 2007; Violencia de género y violencia doméstica, 2008; “Las relaciones entre los delitos de violencia de género y violencia doméstica”, 2010; “Los delitos de violencia de género según la jurisprudencia actual”, 2013)
  • Conseqüències accessòries i responsabilitat penal de las persones jurídiques (”La transformación jurídica del comiso: de pena a consecuencia accesoria”, 2003; La persona jurídica en el derecho penal. Responsabilidad civil y criminal de la empresa, 2009; “De las personas criminalmente responsables de los delitos y faltas. Comentario del artículo 31 Código Penal”, 2005; “Comentario al Tít. VI Libro II Código Penal. Consecuencias accesorias” y a cada uno de sus artículos (127, 128 y 129), 2005 i 2011.
  • Lesions al fetus, avortament, lesions i homicidi ("Entre el aborto y el homicidio: imprudencia e imputación objetiva en los delitos de resultado”, 2001; El delito de lesiones al feto. Incidencia en el sistema penal de tutela de la vida y la salud, 2002; “Comentario al Tít. IV Libro II Código Penal. De las lesiones al feto” y a sus dos artículos, 2005, 2011; “El endurecimiento del homicidio culposo y de las lesiones imprudentes”, 2009)

Ha participat en qualitat de ponent en diversos Congressos i Jornades, de caràcter nacional i internacional, de Dret penal, i ha organitzat nombroses Jornades, Seminaris i Congressos tant de Dret Penal com de Criminologia.

Té reconeguts dos sexennis d’investigació per la Comisión Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

Ha participat en nombrosos Projectes d’Investigació obtinguts en convocatòries competitives i ha estat l’investigador principal del Projecte, igualment obtingut en una convocatòria competitiva nacional, Menores y Derecho Penal (2010-2013).

Ha realitzat diverses estàncies investigadores a centres estrangers (Alemanya) i espanyols.

Trajectòria docent

Ha impartit docència, des de l'any 1994 fins l’any 2015, a la Llicenciatura de Dret, i, des de l’any 2010 al Grau de Dret (UIB). També ha impartit docència a l’Escola de Relacions Laborals (Dret Penal Social, 1994-2013, UIB), al Grau en Seguretat i Ciències Policials (2005-2012, UIB) i als Màsters Universitaris, de caràcter oficial, de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, de Pràctica Jurídica i d'Advocacia (UIB). També ha impartit diversos cursos de Doctorat en el Programa de Doctorat del Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret de la UIB i ha col·laborat com a Consultor, en el Grau de Criminologia, amb la Universitat Oberta de Catalunya (Dret Penal. Part General; Política Criminal) des de l’any 2011.

És autor dels material docents complets, accessibles a través de la xarxa (Campus Extens), de diverses assignatures de la Llicenciatura i del Grau de Dret, i de materials docents del Graduat en Seguretat i Ciències Policials. Els materials docents complets de 8 assignatures són accessibles a través de la xarxa (Internet) i pertanyents al Projecte OpenCourseWare, iniciativa internacional subscrita per la UIB que té com a objectiu promoure el lliure accés al coneixement.

Té reconeguts 2 complements autonòmic d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent i 3 quinquennis docents.

Altres mèrits

 Vicedegà, Cap d’Estudis, de la Facultat de Dret (2004-2015), Director del Graduat en Seguretat i Ciències Policials de la UIB (2005-2012) i Magistrat Suplent de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca (1999-2013).