Listen

Sra. Salvadora Ginard Martínez

This language version doesn't exist

Professora associada

Dret Constitucional

sginard@sgtedu.caib.es

Telèfon: 971 179538 

Formació acadèmica

Llicenciada en dret per la Universitat de les Illes Balears (promoció 1986-1991).

Trajectòria docent

Professora Associada a la Universitat de les Illes Balears de l’Àrea de coneixement de Dret Constitucional del Departament de Dret Públic des del dia 1 d’octubre de 1998, si bé durant el període que va entre setembre de 2001 fins agost de 2013 ha exercit la docència per a les pràctiques de la branca de Dret Públic (“Practicum”). Ha col.laborat puntualment en algún curs de formació de l’Escola Balear de l’Administració Pública i estat conferenciant sobre diferents temes en el Col·legi d’Advocats i en el Col.legi de Graduats Socials.

Trajectòria investigadora

El·laboració d’un estudi sobre la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 1995; Estudis sobre la Doctrina del Consell Consultiu de 1997 sobre “Modificación del Planeamiento Urbanístico que implique una diferente zonificación o uso de zonas verdes o espacios libres”, sobre “Responsabilidad Patrimonial de les Administraciones Públicas”, i “Procedimiento de elaboración de disposiciones generales administrativas”; ha publicat l’article sobre “La Revisión de Oficio: análisis tras la reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por la Ley 4/1999, de 13 de enero”. Boletín Mensual de la Revista “Aranzadi Administrativo”, núm. 12, de enero de 2000 (pàgines 1, 2, 3 i 4).

Va fer els comentaris als articles 159, 160, 161, 165, 166, 167, 168 i 169 de la Constitució espanyola. “La Constitució Espanyola. Anotacions des de la perspectiva balear”, Institut d’Estudis Autonòmics, maig de 2005; així com els comentaris als articles 13, 15, 33 i 36 de l’Estatut d’Autonomia a “Comentaris a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”. Editorial Thomson. Civitas i el Parlament. 2008. (en commemoració del 25è aniversari del Parlament de les Illes Balears); va elaborar un informe sobre Tècnica Normativa en la Doctrina del Consell Consultiu de las Illes Balears (Publicada a la Revista Española de la Función Consultiva).

Altres

Va ser lletrada del Règim Jurídic de la Conselleria de Funció Pública, des de l’1 d’octubre de 1993 fins al 31 de desembre de 1993; lletrada de la Comunitat Autònoma, des del dia 1 de gener de 1994 fins el dia 31 de març de 1995; Lletrada en Cap del Servei d’Assumptes Jurídics del Consell Consultiu de les Illes Baleares des de 1995, plaça que ocupa actualment en propietat.